Regulamin

Witaj w Move! Poniżej prezentujemy Ci nasz Regulamin, w którym poznasz zasady i warunki wynajmu rowerów oraz skuterów elektrycznych Move.

W pierwszej kolejności zapoznaj się z definicjami kluczowych pojęć, które znajdziesz w Regulaminie.

Pamiętaj żeby przed rozpoczęciem korzystania usług Move zapoznać się z całą treścią Regulaminu.

 

Definicje

Użyte w Regulaminie, pojęcia pisane z wielkiej litery mają następujące znaczenie: 

Abonament: wynagrodzenie płacone przez Klienta na rzecz Move w zamian za wynajem Roweru na podstawie Umowy.

Data Końcowa: ostatni dzień obowiązywania Umowy.

Move: Move spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-867), przy Al. Jana Pawła II 27, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000808618, posiadająca NIP: 7010949778;

Umowa: umowa zawierana pomiędzy Move a Klientem, której przedmiotem jest wynajem Pojazdu przez Klienta określona w niniejszym Regulaminie;

Portal klienta: przestrzeń dostępna dla Klienta w portalu internetowym https://mymove.pl, gdzie Klient ma możliwość zarządzania zawartą Umową. W szczególności, za pośrednictwem Portalu klienta, Klient może zaktualizować dane osobowe, metodę płatności, czy też złożyć wypowiedzenie od Umowy.

Rower: rower elektryczny udostępniony Klientowi przez Move w ramach Umowy;

Skuter: skuter elektryczny udostępniony Klientowi przez Move w ramach Umowy;

Pojazd: rozumiany jest przez to zarówno Rower, jak i Skuter.

Klient: każda osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz zawarła Umowę;

Data Końcowa: dzień, w którym Umowa kończy się poprzez jej wypowiedzenie przez Klienta zgodnie z pkt. 4 Regulaminu;

Kod rabatowy: elektroniczny bon towarowy o określonej przez Move wartości oraz terminie ważności, który może być wykorzystany przez Klienta do opłacenia Umowy. Po upływie daty ważności Kod rabatowy jest uważany za przeterminowany i  nie jest honorowany przez Move;

Kod polecający: program lojalnościowy określony w pkt. 15 Regulaminu;

Program bonusowy: program lojalnościowy określony w pkt. 16 Regulaminu;

Strona Internetowa: witryna https://mymove.pl za pośrednictwem, które Move świadczy swoje usługi, w tym zawierana jest Umowa;

Regulamin: niniejszy dokument określający korzystanie z usług świadczonych przez Move, którego postanowienia stanowią warunki Umowy;

Usterka: losowa wada powstała wskutek normalnego używania Pojazdu lub baterii, w szczególności przebita dętka, urwany łańcuch, urwany hak przerzutki, uszkodzona przerzutka, pęknięta szprycha, uszkodzenie kasety, uszkodzenie hamulców;

Uszkodzenie: wada Pojazdu, baterii lub ładowarki spowodowana ich nieprawidłowym używaniem lub powstała wskutek zdarzenia losowego. Uszkodzeniem może być w szczególności połamany lub zgięty element Pojazdu. 

Utrata: sytuacja, w której Pojazd zostanie skradziony lub w inny sposób Klient nie będzie miał do niego dostępu.

 

1. Zawarcie Umowy

1.1. W ramach Umowy Move oddaje Klientowi do używania Rower lub Skuter na warunkach i w zamian za wynagrodzenie, o którym mowa w Regulaminie. W ramach Umowy Move zobowiązuje się do obsługi i dokonywania niezbędnych napraw Roweru lub Skutera na zasadach określonych w Regulaminie.

1.2. Umowa może być zawarta wyłącznie przez osobę fizyczną, która:

  • ukończyła 18 lat,
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  • dysponuje urządzeniem z dostępem do sieci Internet, przeglądarką internetową obsługująca JavaScript, włączona obsługą plików cookies oraz aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail).
  • wypełni formularz subskrypcyjny i poda w nim prawdziwe dane.

1.3. Wypełnienie formularza subskrypcyjnego na Stronie Internetowej następuje poprzez:

1.3.1. podanie następujących danych osobowych: 

  • imię i nazwisko,
  • adres zamieszkania,
  • PESEL,
  • numer dowodu osobistego lub paszportu,
  • numer prawa jazdy,
  • wiek,
  • numer telefonu,
  • adres e-mail.

1.3.2. Zaakceptowanie Regulaminu i Polityki prywatności,

1.3.3. Podanie danych karty płatniczej oraz udzielenie polecenia zapłaty w celu realizowania płatności za Umowę lub też wykorzystanie Kodu rabatowego, co zostało określone w pkt. 8.1 Regulaminu.

1.4. Zawarcie Umowy następuje po wypełnieniu formularza subskrypcyjnego w sposób wskazany w pkt. 1.2 powyżej. W celu potwierdzenia zawarcia Umowy, na adres e-mail Klienta podany w formularzu subskrypcyjnym, wysłane zostanie potwierdzenie rejestracji wraz z Regulaminem w brzmieniu z dnia zawarcia Umowy.

1.5. Warunkiem wydania Pojazdu jest weryfikacja danych przekazanych przez Klienta w formularzu subskrypcyjnym, w momencie przekazania Pojazdu. Dane będą weryfikowane w oparciu o okazany Move przez Klienta dokument tożsamości.

1.6. Jeden Klient może zawrzeć Umowę tylko na jeden Pojazd. Nie dotyczy to sytuacji, w których Move wymieni Klientowi Pojazd.

1.7. Pojazd pozostanie przez cały czas własnością Move. Klient nie ma możliwości przekazywania Pojazdu osobom trzecim, w szczególności do używania, najmu, dzierżawy osobom trzecim, jak również udzielać żadnych zabezpieczeń na Pojeździe.

1.8. Klient będzie odpowiedzialny za przekazanie zmian danych znanych Move, takich jak nowy adres niezwłocznie, nie później niż 14 dni od momentu zmiany danych.

 

2. Warunki korzystania z Pojazdu

2.1. Klient zobowiązuje się do korzystania z Pojazdu zgodnie z prawem, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz z zachowaniem należytej staranności, dbając o to, aby nie doprowadzić do jego uszkodzenia lub zniszczenia. Klient zobowiązuje się także do używania Pojazdu w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla siebie, jak i innym uczestników ruchu.

2.2. Pojazd przeznaczony jest wyłącznie do użytku osobistego Klienta.

2.3. Klient nie może dokonywać żadnych zmian w Pojeździe, których nie można usunąć bez uszkodzenia Pojazdu i nie wolno mu w jakikolwiek sposób manipulować elektroniką i / lub oprogramowaniem Pojazdu .

2.4. Pojazd może zawierać reklamy. Klient, w trakcie używania Pojazdu powinien zadbać, aby reklamy były stale widoczne. Klient musi niezwłocznie skontaktować się z Move, jeśli reklama została uszkodzona lub reklama całkowicie zniknęła z Pojazdu .

2.5. Pojazd jest wyposażony w baterię z jednym kluczem do blokady baterii oraz blokadą tylnego koła z łańcuchem. Klient, w jednym czasie może posiadać tylko jeden egzemplarz klucza do blokady baterii i do blokady tylnego koła. Jeśli którykolwiek z kluczy zostanie zgubiony lub uszkodzony, Klient powinien zgłosić ten fakt Move oraz uzyskać od Move nowy klucz, którego koszt wynosi 50 zł. Klucz, który został wcześniej zgłoszony jako zagubiony i który został odzyskany, musi zostać natychmiast zwrócony do Move.

2.6. W godzinach nocnych, tj. od g. 22.00 do 6.00, gdy Rower nie jest używany, musi on być przechowywany  w lokalu, domu, mieszkaniu, piwnicy, garażu, wózkarni lub w innych zamykanych pomieszczeniach.

2.7. Pozostawiając Pojazd na ulicy lub w innych publicznie dostępnych miejscach, Pojazd należy zabezpieczyć poprzez blokadę tylnego koła oraz przymocowanie ramy Pojazdu dołączonym łańcuchem. Rama musi być przymocowana do stojaka rowerowego lub innego stałego, nieruchomego obiektu. Należy zabezpieczyć także baterię poprzez ustawienie pozycji zamkniętej.

 

3. Czas obowiązywania Umowy i Wypowiedzenie

3.1. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony, a swój bieg rozpoczyna od dnia odebrania Pojazdu przez Klienta.

3.2. Moment rozpoczęcia Umowy nie może nastąpić później niż 2 dni robocze od złożenia zamówienia. Move zastrzega sobie prawo do rozpoczęcia Umowy, jeżeli Klient nie odbierze Pojazdu w ww. czasie.

3.3. Klient może wypowiedzieć Umowę po upływie co najmniej jednego tygodnia, wysyłając oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@mymove.pl lub za pośrednictwem Portalu klienta. 

3.4. Od dnia, w którym wypowiedzenie Umowy przez Klienta wpłynęło do Move, Umowa będzie obowiązywała do końca okresu rozliczeniowego, który należy rozumieć jako Datę Końcową.

3.5. Klient ma prawo korzystać z Pojazdu do Daty Końcowej Umowy po złożeniu wypowiedzenia. Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów Abonamentu do Daty Końcowej.

3.6. Pojazd oraz wszelkie urządzenia/przedmioty, które zostały wydane Klientowi należy dostarczyć do siedziby Move nie później niż w Dacie Końcowej w czasie indywidualnie ustalonym z Move.

3.7. Przekazanie przez Klienta Pojazdu przed Datą zakończenia powoduje wygaśnięcie wszelkich praw Klienta wynikających z Umowy, bez uszczerbku dla zobowiązania Klienta do pokrycia pełnych kosztów Abonamentu do Daty Końcowej.

3.8. Klient może bezpłatnie anulować wypowiedzenie Umowy, wysyłając e-mail na adres: kontakt@mymove.pl lub za pośrednictwem Portalu klienta najpóźniej w dniu poprzedzającym Datę Końcową.

3.9. W przypadku, gdy Pojazd nie zostanie zwrócony w Dniu Końcowym lub przed nim, Move zastrzega sobie prawo do nałożenia kary umownej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia w zwrocie Pojazdu, maksymalnie 3 dni.

3.10. Jeśli Pojazd nie zostanie zwrócony Move w ciągu trzech dni od Daty Końcowej, o czym mowa w pkt. 3.8 powyżej, a i Umowa nie zostanie ponownie aktywowana, Move może obciążyć Klienta całkowitym kosztem Pojazdu.

3.11. Klient będzie zobowiązany, na żądanie Move, do zwrotu Pojazdu na warunkach i w czasie każdorazowo określonym przez Move. W dniu zwrotu Pojazdu strony rozwiążą Umowę a Move zwróci Klientowi koszty Abonamentu za okres od dnia następującego po zwrocie do końca zawartej Umowy , jeżeli Klient dokonał wpłaty za ten okres.

 

4. Naprawa usterek / Przeglądy okresowe / Uszkodzenia Pojazdu

4.1. W celu naprawy Usterek i / lub Uszkodzeń Pojazdu , Klient zobowiązuje się do dostawy Pojazdu na serwis Move na adres …. Move będzie dążyć do jak najszybciej naprawy Usterki lub Uszkodzenia. Jeżeli czas niezbędny na dokonanie naprawy Usterki będzie dłuższy niż 1 godzina, zostanie dokonana wymiana Pojazdu o tych samych parametrach.

4.2. Move zastrzega sobie prawo do wezwania Klienta, aby ten umożliwił przeprowadzenie Przeglądu Pojazdu, co najmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem. Klient zobowiązuje się do zgłaszania Move wszelkich Usterek i / lub Uszkodzeń Pojazdu w terminie 3 dni roboczych od dnia ich stwierdzenia. Niezgłoszenie Usterki lub Uszkodzenia w określonym wcześniej terminie, może skutkować odpowiedzialnością Klienta za powstałą Usterkę lub Uszkodzenie.

4.3. Move zastrzega sobie prawo do sprawdzenia stanu Pojazdu. Na żądanie Move Klient będzie współpracował z wszelkimi niezbędnymi serwisami lub konserwacjami.

4.4. W przypadku Uszkodzenia i zużycia Pojazdu innego niż te, będące wynikiem normalnego użytkowania, Move zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania od Klienta.

4.5. Move nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub krzywdy poniesione przez Klienta w wyniku korzystania z Pojazdu, poza przypadkami umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ze strony Move.

 

5. Utrata / Zniszczenie / Kradzież Pojazdu

5.1. Jeżeli Klient parkuje Pojazd , zawsze musi on być zabezpieczony w sposób określony w punkcie 2.7 Regulaminu.

5.2. W przypadku Utraty lub zniszczenia Pojazdu i / lub baterii, Klient będzie zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin, zgłosić to Move, przekazać Move klucze do baterii i blokady oraz poinformować Move o wszystkich okolicznościach Utraty lub zniszczenia Pojazdu. Jeżeli Pojazd został skradziony Klient zobowiązuje się współpracować z Move w celu zgłoszenia zdarzenia organom ścigania.

5.3. W przypadku, w którym Klient poruszający się  Pojazdem uczestniczy w kolizji drogowej, której nie jest sprawcą, jeżeli jest taka możliwość, powinien zażądać od sprawcy kolizji dane jego polisy ubezpieczeniowej. Klient ponadto powinien udokumentować kolizję w formie zdjęcia lub wideo i przesłać te dane Move. Powyższe jest niezbędne Move do rozpatrzenia sytuacji, w których Pojazd ulega Uszkodzeniu lub zniszczeniu.

5.4. Za każdy dzień opóźnienia w zgłoszeniu utraty Pojazdu, Move może żądać od Klienta zapłaty kary umownej w wysokości 100 zł (stu złotych 00/100).

5.5. Jeżeli Klient nie zgłosi Utraty Pojazdu lub opóźnienie wskazane w punkcie 5.2 powyżej przekracza 14 dni, Move może żądać od Klienta, bez względu na zapłatę kary umownej, o której mowa w pkt. 5.4. powyżej, zapłaty kary umownej odpowiadającej wartości utraconego Pojazdu oraz blokady w stanie nowym.

5.6. W przypadku, w którym Pojazd zostanie odnaleziony, a Klient opóźnił się ze zgłoszeniem utraty Pojazdu co najmniej 14 dni, Move nie obciąży Klienta karą umowa wskazaną w punkcie 5.4, ale może żądać od Klienta zapłaty kary umownej w wysokości 500 zł (pięciuset złotych 00/100) za każdy dzień licząc od dnia zgłoszenia utraty do dnia odnalezienia Pojazdu.

 

6. Zamiana Pojazdu

6.1. Zamiana Pojazdu może nastąpić tylko w przypadku naprawy Usterki w przypadku, o którym mowa w pkt. 4.2. Regulaminu.

6.2. Na uzasadnione żądanie Klienta, Move zrealizuje Zamianę w ciągu 1 dnia roboczego, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych po skontaktowaniu się przez Klienta z Move. Klient otrzyma inny Pojazd wraz z baterią, blokadą oraz kluczem.

6.3. Jeśli czas realizacji zamiany nie zostanie osiągnięty, Klient nie może żądać żadnego odszkodowania ani płatności.

6.4. Wraz z zamianą Pojazdu, Klient przekaże uszkodzony Pojazd do Move wraz z baterią, blokadą oraz kluczem.

 

7. Płatności

7.1. W celu dokonywania opłaty Abonamentu, Klient będzie zobowiązany do udzielenia polecenia zapłaty na numer rachunku bankowego Move, przez udostępnienie danych karty płatniczej w systemie płatniczym opisanym w zdaniu następnym. Płatności będą realizowane za pośrednictwem systemu Stripe, którego regulamin dostępny jest pod następującym adresem: www.stripe.com/en-gb-pl/privacy.

7.2. Abonament za wynajem Roweru wynosi: 140 zł brutto za tydzień (7 dni).

7.3. Abonament za wynajem  Skutera wynosi: 165 zł brutto za tydzień (7 dni).

7.4. Wraz z opłatą za pierwszy tydzień obowiązywania Umowy od Klienta pobierana jest opłata administracyjna w kwocie 25 zł brutto.

7.5. Klient może wynająć dodatkową baterię do Roweru, której koszt wynosi 45 zł brutto za tydzień (7 dni).

7.6. Opłata jest ustalana zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem wskazanym w pkt. 7.2 i 7.3 Regulaminu i jest płatna tygodniowo z góry, za pośrednictwem systemu Stripe, o którym mowa w pkt. 7.1 Regulaminu.

7.7. Move zastrzega sobie prawo do pobrania z karty płatniczej udostępnionej przez Klienta, za pośrednictwem systemu płatniczego określonego w pkt 7.1. powyżej, kosztów związanych z Uszkodzeniami Pojazdu.

7.8. Odnowieniu na kolejny okres rozliczeniowy podlegają aktywne i opłacone Umowę, dla których nastąpiło skuteczne pobranie środków pokrywających koszt odnowienia Umowy na kolejny okres rozliczeniowy z karty płatniczej podpiętej w Systemie przez Klienta.

7.9. Za każdy dzień opóźnienia w płatności AbonamentuMove będą przysługiwały od Klienta ustawowe odsetki za opóźnienie.

7.10. Abonament może być również dokonana w części lub w całości z użyciem Kodu rabatowego emitowanego przez Move, który może być udostępniany przez Move lub podmioty współpracujące z Move. W tym celu, Klient w momencie składania zamówienia, jest zobowiązany do podania numeru Kodu rabatowego.

7.11. Za każdy dzień opóźnienia w płatności Abonamentu  Move będą przysługiwały maksymalne odsetki za opóźnienie.

7.12. Jeżeli koszt odnowienia Abonamentu nie może zostać pobrany z karty płatniczej Klienta podpiętej w Systemie, Move wyśle wezwanie do zapłaty w formie wiadomości e-mail kierowanej na adres wskazany przez Klienta w Systemie.  Move zastrzega sobie prawo do zaangażowania firmy windykacyjnej, jeśli należna kwota nie została zapłacona w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania do zapłaty. Move zachowuje także prawo do dochodzenia od Klienta wszystkich uzasadnionych kwot, które poniosła w związku z windykacją należności od Klienta.

 

8. Odpowiedzialność

8.1. Odbiór, zwrot, jak i Zamiana Pojazdu  będzie dokonywana na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

8.2. Jeżeli Klient ma wątpliwości co do bezpieczeństwa Pojazdu czy Skutera, musi niezwłocznie skontaktować się ze Move wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt@mymove.pl lub wiadomość prywatną na stronę Move na Facebooku https://www.facebook.com/movepl/.

 

9. Zmiany Regulaminu

9.1. Move zastrzega sobie prawo do zmiany kosztów Abonamentu . Zmiany zostaną przekazane Klientowi pocztą elektroniczną co najmniej 15 dni przed datą wejścia w życie nowej wysokości Abonamentu . W tym przypadku, Klientowi będzie przysługiwało prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 15 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie wysokości Abonamentu.

9.2. Zmiany Regulaminu zostaną przekazane co najmniej 14 dni przed wejściem w życie w formie ogłoszenia na stronie www.mymove.pl oraz wiadomości e-mail do Klienta. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 15 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu.

 

10. Niewypełnienie zobowiązań

10.1. Move jest uprawniona do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w całości lub w części, jeżeli:

10.1.1. Klient nie wypełnia swoich zobowiązań wynikających z Umowy, a w szczególności nieterminowo uiszcza wymagalne opłaty za co najmniej 2 kolejne okresy rozliczeniowe;

10.1.2. Klient nie opłaci Abonamentu co najmniej za dwa okresy rozliczeniowe;

10.1.3. Klient nie zgłasza się do Move na umówiony przegląd;

10.1.4. Klient nie odpowiada na kontakt ze strony Move przez okres dłuższy niż 10 dni;

10.1.5. Klient korzysta z Pojazdu niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, a w szczególności doprowadza do jego zniszczenia lub uszkodzenia;

10.1.6. Klient celowo przekazuje Move nieprawdziwe informacje, w szczególności w formularzu rejestracyjnym lub też w bieżących wiadomościach wymienianych między Klientem a Move.

10.2. W przypadkach, określonych w ust. 10.1 powyżej, Move niezwłocznie po rozwiązaniu Umowy wezwie Klienta do zwrotu Pojazdu oraz uiszczenia opłaty za okres liczony od dnia rozwiązania Umowy do ostatniego dnia okresu rozliczeniowego w terminie 3 (trzech) dni od dnia otrzymania wezwania. Jeżeli zwrócony Pojazd będzie nosił ślady Zniszczenia, niebędące następstwem normalnego użytkowania Pojazdu , Move zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami naprawy Pojazdu .

10.3. Klient ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia Umowy, jeżeli Move wielokrotnie i / lub poważnie nie wywiązywał się ze swoich zobowiązań opisanych w Regulaminie.

10.4. W przypadku wskazanym w pkt. 10.3 Regulaminu, Move niezwłocznie po rozwiązaniu Umowy wezwie Klienta do zwrotu Pojazdu oraz uiszczenia opłaty za ostatni okres rozliczeniowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Na skutek rozwiązania Umowy na zasadach określonych w niniejszym pkt. 10.4 Regulaminu, Move nie będzie obciążał Klienta żadnymi dodatkowymi kosztami. Jeżeli zwrócony Pojazd będzie nosił ślady zniszczenia, niebędące następstwem normalnego użytkowania Pojazdu , Move zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami naprawy Pojazdu .

10.5. Suma kar umownych, których Move może dochodzić od Klienta na podstawie niniejszego Regulaminu nie może przekraczać 10 000,00 zł (dziesięciu tysięcy złotych 00/100) w roku, w którym Klient posiadał zawartą Umowę co najmniej na 1 (jeden) tydzień. Do sumy tej nie wlicza się wartość Pojazdu , jeżeli na gruncie Regulaminu Move nabędzie prawo do żądania od Klienta zapłaty tej wartości.

10.6. Zapłata kar umownych określonych w Regulaminie nie wyłącza dochodzenia przez Move roszczeń na zasadach ogólnych przewyższających wysokość kary umownej.

 

11. Dane osobowe

11.1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Move zwana dalej również „Administratorem”.

11.2. Wraz z akceptacją Regulaminu, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu zawarcia i realizacji Umowy na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Przed akceptacją Regulaminu jego treścią, w tym w szczególności postanowieniami niniejszej sekcji 11 Regulaminu.

11.3. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych; RODO).

11.4. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu realizacji Umowy i wykonania ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z Regulaminu (art 6 ust. 1 lit b) RODO), a w szczególności:

11.4.1. wydania, odbioru i Zamiany Pojazdu(art 6 ust. 1 lit b) RODO),

11.4.2. obsługi reklamacji na warunkach wskazanych w Regulaminie (art 6 ust. 1 lit b) RODO),

11.4.3. prowadzenia kontaktu z Klientem (art 6 ust. 1 lit b) RODO).

11.5. Klient, ma prawo do:

11.5.1. dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO),

11.5.2. sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),

11.5.3. usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),

11.5.4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),

11.5.5. Przenoszenia danych (art. 20 RODO),

11.5.6. sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu (art. 21 RODO),

11.5.7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

11.6. Dane osobowe nie będę podlegały profilowaniu, a decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

11.7. Odbiorcami danych osobowych Klientów mogą być podmioty wspierające Move w wykonywaniu Umowy, w szczególności podmiot zajmujący się serwisem Pojazdów , osoby świadczące na rzecz Move usługi prawne, księgowe, ubezpieczeniowe, informatyczne, jak również operatorzy płatności, audytorzy i oraz podmioty upoważnione do otrzymania danych osobowych Klienta na podstawie przepisów prawa (np. sądy, organy administracji państwowej). Dane osobowe Klientów, którzy będą opłacali Umowę w sposób określony w pkt 7.1 Regulaminu mogą być udostępniane dostawcy usług płatniczych z siedzibą w San Francisco, Kalifornia, Stany Zjednoczone.

11.8. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla realizacji obowiązków księgowych związanych z odrębnymi przepisami prawa, a także przez czas odpowiadający długości terminu przedawnienia roszczeń związanych z zawartą Umową.

11.9. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klientów, szczególnie w przypadku realizacji uprawnień w pkt. 11.4 powyżej, należy kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem następującego adresu e-mail: kontakt@mymove.pl.

 

12. Reklamacje

12.1. W trakcie obowiązywania  Umowy, wszelkie reklamacje dotyczące wykonywania Umowy należy kierować drogą korespondencyjną lub mailową na adresy wskazane w pkt. 13.1.1 oraz 13.1.2 Regulaminu.

12.2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i adres Klienta, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Move zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, w przypadku, w którym nie spełnia ona wymagań wskazanych w zdaniu poprzednim.

12.3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Move. W przypadku reklamacji o skomplikowanym stanie faktycznym, Move zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu reklamacji do 60 dni od dnia ich otrzymania przez Move, o czym Klient zostanie poinformowany w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim.

12.4. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu.

12.5. W przypadku braku porozumienia, Klient ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Polubownym Sądem Konsumenckim, który mieści się w Warszawie przy ulicy Henryka Sienkiewicza 3 (Stały Sąd Polubowny przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej).

 

13. Kontakt

13.1. Klienci mogą kontaktować się z Move w następujący sposób:

  • E-mail: kontakt@mymove.pl
  • FB Messenger: @movepl
  • Adres korespondencyjny: Move sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 27, 00-867, Warszawa

 

14. Odstąpienie od Umowy

14.1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyn w terminie 14 dni od jej zawarcia. W tym celu powinien skierować do Move, na adres e-mail: kontakt@mymove.pl, oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.

14.2. W terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Move skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia terminu zwrotu Pojazdu .

14.3. W terminie 14 dniu od dnia zwrotu Pojazdu Move zwróci Klientowi uiszczony wcześniej Abonament.

14.4. W przypadku, gdy Klient odstąpi od Umowy na zasadach określonych w niniejszej sekcji 14 Regulaminu, Move nie będzie go obciążał żadnymi kosztami. Jeżeli zwrócony Pojazd będzie nosił ślady zniszczenia, niebędące następstwem normalnego użytkowania Pojazdu , Move zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami naprawy Pojazdu.

14.5. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadku, gdy Klient odebrał Pojazd i tym samym rozpoczął pierwszy dzień Umowy.

14.6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Klient nie będzie mógł zawrzeć nowej Umowy przez okres 1 (jednego) roku od dnia zwrotu kosztów Umowy, o czym mowa w pkt 14.3 powyżej.

Back to blog